Powrót do katalogu
Szkolenie nie jest już realizowane. Serdecznie zapraszamy na poniższe szkolenia:
W przypadku udziału w obu szkoleniach: J-OCAJP-8 oraz J-OCPJP-8 obowiązuje cena promocyjna: 4 500,00 PLN.

Języki programowania > Java

Szkolenie: Java Standard Edition 7 część II – przygotowanie do egzaminu "Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer" [OCPJP 7]

Kod: [J-OCPJP-7]
Pobierz program

WprowadzenieJeżeli chcesz poznać szerzej temat certyfikacji w Java zapoznaj się z artykułem:

Czy warto robić certyfikat z Javy, a jeśli tak to jaki?


Platforma Java jest jedną z najbardziej popularnych platform programistycznych, używaną w całym spektrum zastosowań od ultra-lekkich aplikacji na karty i urządzenia mobilne, poprzez wsadowe i okienkowe aplikacje typu "desktop" do zaawansowanych systemów strony serwera. Sama platforma Java Standard Edition pozwala już tworzyć dość zaawansowane aplikacje różnego typu, a poznanie języka i elementów składowych podstawowej platformy jest także niezbędnym krokiem, aby przejść do tworzenia systemów Java Enterprise Edition, a także aplikacji na system Android, które również pisze się w języku Java, chociaż korzystając z innych zasobów platformy.

Oficjalna certyfikacja w zakresie znajomości Java SE, oferowana przez firmę Oracle, od wersji Java SE 7 jest podzielona na etapy. Zdając egzamin Java SE 7 Programmer I można uzyskać tytuł Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer, a dopiero później zdając egzamin Java SE 7 Programmer II uzyskuje się tytuł Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer odpowiadający starszym certyfikatom o tytule "certified programmer". Ze względu na taką ścieżkę certyfikacji oferujemy Państwu kurs języka Java i platformy Java SE z przygotowaniem do egzaminów podzielony na dwie trzydniowe części. Niniejszy program opisuje część drugą związaną z certyfikatem OCPJP.

Cel szkolenia

Dwa główne cele szkolenia to nauczenie średnio zaawansowanego programowania w Javie oraz przygotowanie do egzaminu Java SE 7 Programmer II.

Szkolenie koncentruje sie na zaawansowanych aspektach języka Java oraz wielu elementach API standardowej edycji Javy. Szkolenie obejmuje wszystkie tematy wymienione w wymaganiach egzaminu, ale nie powtarza szczegółowo tematów, które były już omówione na szkoleniu J-OCAJP-7.

Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik będzie potrafił:

 • tworzyć i używać klas zagnieżdżonych oraz anonimowych,
 • definiować typy wyliczeniowe i korzystać ze standardowych metod,
 • korzystać z różnego typu kolekcji,
 • definiować klasy generyczne,
 • korzystać w plików i strumieni na poziomie bajtów, znaków lub obiektów,
 • przetwarzać tekst bezpośrednio i używając w podstawowym zakresie wyrażeń regularnych,
 • korzystać w aplikacji Java z baz danych,
 • tworzyć i synchronizować wątki,
 • zmieniać ustawienia lokalne aplikacji oraz formatować wartości liczbowe, daty i czasu.

Ponadto uczestnik będzie zaznajomiony z wymaganiami egzaminu, formą typowych pytań egzaminacyjnych i będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się zaawansowanych elementów języka i platformy Java SE w zakresie obejmowanym przez egzamin Java SE 7 Programmer II, szczególnie zaś dla osób posiadających już certyfikat na poziomie Associate (OCAJP) i chcących przystąpić do egzaminu na certyfikat na poziomie Professional (OCPJP).

Założenia: Wymagana jest znajomość języka Java i podstawowe umiejętności programowania. Zalecane jest, aby uczestnicy ukończyli wcześniej kurs J-OCAJP-7 lub w inny sposób przyswoili wiedzę z jego zakresu. Osoby planujące przystąpić do egzaminu powinny posiadać już certyfikat OCAJP.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Zaawansowane aspekty klas
  1. dziedziczenie, nadpisywanie metod, modyfikatory widoczności – przypomnienie,
  2. przeciążanie metod, szczególnie w połączeniu z dziedziczeniem – przypomnienie,
  3. szczegóły inicjalizacji klas i obiektów,
  4. klasy zagnieżdżone (nested classes),
  5. klasy anonimowe (anonymous inner types),
  6. dostęp do zmiennych i pól w kontekście instancyjnym i statycznym, znaczenie modyfikatora final w niektórych sytuacjach.
 2. Typy wyliczeniowe.
 3. Kolekcje w Javie
  1. metody equals i hashCode, interfejsy Comparable i Comparator,
  2. rodzaje kolekcji i wybór w zależności od potrzeb,
  3. podstawy typów generycznych,
  4. interfejsy List, Queue, Dequeue, Set i Map,
  5. klasa pomocnicza Collections.
 4. Typy generyczne w Javie
  1. definicja klasy generycznej – typowe zastosowanie,
  2. słowa kluczowe extends i super – motywacja i przykłady zastosowań.
 5. Przetwarzanie tekstu
  1. klasy String, StringBuilder, StringBuffer – przypomnienie,
  2. wyrażenia regularne.
 6. Wejście / wyjście
  1. strumienie wejściowe i wyjściowe, binarne i tekstowe,
  2. otwieranie i zamykanie strumieni, konstrukcje try-with-resources,
  3. serializacja typów prostych oraz obiektów,
  4. przetwarzanie strumieni tekstowych (Scanner, StringTokenizer),
  5. obsługa plików za pomocą klas File i Path,
  6. zaawansowana obsługa katalogów za pomocą składowych pakietu javax.nio.
 7. Dostęp do baz danych za pomocą interfejsu JDBC
  1. otwieranie i obsługa połączenia z bazą danych,
  2. zadawanie zapytań, w tym zapytań sparametryzowanych,
  3. obsługa wyników w postaci ResultSet,
  4. obsługa wyników w postaci RowSet; najważniejsze rodzaje RowSet i ich zastosowania,
  5. obsługa transakcji.
 8. Programowanie wielowątkowe
  1. tworzenie i uruchamianie wątków,
  2. zagrożenia związane z wielowątkowością,
  3. synchronizacja na poziomie metod,
  4. synchronizacja na poziomie bloków kodu,
  5. podstawy synchronizacji za pomocą metod wait i notify,
  6. wykorzystanie elementów pakietu java.util.concurrent, a w szczególności blokad i schematów Executor oraz Fork/Join.
 9. Lokalizowanie aplikacji
  1. formatowanie wartości liczbowych, pieniężnych, daty i czasu,
  2. stosowanie standardowych i własnych ustawień lokalizacji,
  3. grupowanie zasobów ze względu na ustawienia lokalne.
 10. Przygotowanie do egzaminu Java SE 7 Programmer II
  1. pojęcia związane z programowaniem obiektowym i inne uzupełnienia,
  2. informacje o certyfikacie i egzaminie,
  3. przykładowy test.

Opinie uczestników

 • Prowadzący szkolenie (Pan Łukasz Gleń) bardzo dobrze operuje czasem przeznaczonym na szkolenie: wyłożenie teorii, ćwiczenia praktyczne i testy. Operuje bardzo precyzyjnym językiem. Potrafi wyjaśnić przyczyny, a nie tylko zachowanie kodu.

  Anna Pawelczyk - Programista - Asseco Poland