Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 000 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > MS Office > Power BI

Szkolenie: Power BI desktop DAX + M

Kod: [Power-BI-desktop-DAX---M]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie z zakresu Microsoft Power BI desktop skupiające się na aspekcie warstwy danych, rozszerzone o tematykę pracy z Power Query M i językiem DAX oraz bazę danych SQL. Szkolenie, którego adresatami są osoby znające podstawy budowy raportów Power BI, zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, dla których standardowy import danych do modelu nie wystarcza. Rozszerzenie o elementy języków M oraz DAX działające w oparciu o bazę danych pozwala na wydajniejszą i szybszą pracę z danymi.

Cel szkolenia

Zapoznanie z narzędziami rozszerzającymi możliwości w pracy z Microsoft Power BI desktop współpracującym z serwerem baz danych SQL, usługami danych lub danymi plikowymi. Poznanie podstaw pracy z językiem M oraz DAX i użycie ich w tworzeniu raportów i analiz.

Adresaci szkolenia

Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, analitycy, księgowi, a także programiści i testerzy oprogramowania. Tematyka szkolenia obejmuje pracę z serwerem SQL, przetwarzanie w Power Query M oraz budowę modelu danych w DAX.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Przegląd oprogramowania

 • Tworzenie modelu danych: Power BI desktop – wymagany
 • Microsoft SQL Server Management Studio – opcjonalny
 • DAX Studio – opcjonalnie do pracy z DAX
 • Visual Studio Code – opcjonalnie do pracy z Power Query M

2. Praca z Power BI – główne etapy pracy

 • Przygotowanie danych dla Power BI Desktop w Power Query.
 • Optymalizacja i parametryzacja danych, także z użyciem języka SQL.
 • Praca z modelem danych DAX: relacje, tabele, kolumny obliczeniowe, tabele obliczeniowe i miary.
 • Budowa raportu w aplikacji Power BI Desktop.
 • Publikacja i udostępnienie reportu w usłudze Power BI.
 • Zarządzanie kontrolą dostępu do modelu danych.
 • Ponowne użycie opublikowanego modelu danych.
 • Aktualizacja raportu online

3. Język Power Query M

 • Czym jest język Power Query M, gdzie jest stosowany i jakie ma możliwości.
 • Zastosowania M (Power BI, Power Pivot, Dataverse)
 • Podstawy oraz koncepcja języka M
 • Ograniczenie języka M i ryzyko związane z Case Sensitive.
 • Aktualizacja danych.

4. Źródła danych dla modelu Power BI Desktop

 • Pliki CSV, Excel, JSON, XML, PDF.
 • Internetowe źródła danych: Tabele opublikowane na stronach WWW.
 • Usługi danych strumieniowych – Odata.
 • Masowy import plików z folderu.
 • Biblioteki SharePoint 365 jako repozytorium plików – poglądowo.
 • Relacyjne bazy danych SQL (domyślnie Microsoft SQL Server).

5. Power Query w łączeniu i przekształcaniu danych

 • Filtrowanie i sortowanie danych wejściowych,
 • Kontrola jakości danych: wyszukiwanie anomalii, błędów i niespójności.
 • Kolumny obliczeniowe i warunkowe.
 • Tworzenie niestandardowych kolumn obliczeniowych.
 • Bezpośrednia edycja kodu M: pasek formuły i edytor zaawansowany.
 • Duplikowanie zapytania a odwołanie do zapytania.
 • Przenoszenie zapytań między aplikacjami.
 • Wielokrotne odwołania do obiektów.
 • Praca z bibliotekami funkcji: tekst, liczby, czas.
 • Typy danych i ich konwersja, ustawienia regionalne użytkownika.
 • Scalanie i podział kolumn i wierszy.

6. Praca z tabelami w języku Power Query M

 • Dołączanie i scalanie tabel. Śledzenie zależności zapytań.
 • Funkcje tabelaryczne i zarządzanie krokami przekształcania.
 • Usuwanie wartości zduplikowanych – tabele i zestawy kolumn.
 • Przekształcenia typu PIVOT i ich odwrotność: UNPIVOT.
 • Agregacja i zliczanie danych.

7. Operacje zaawansowane M Query

 • Zaawansowane funkcjonalności języka M.
 • Budowa obiektów: lista, zestaw danych, tabela z użyciem kodu.
 • Tworzenie własnych funkcji w języku M

8. Zapytania dynamiczne – parametry w języku M

 • Tworzenie, zarządzanie parametrami
 • Parametryzacja zapytań
 • Obsługa parametrów z poziomu raportu Power BI

9. Power Query i serwer SQL

 • Tryby pracy z serwerem SQL: Import danych a zapytania typu Direct Query. Możliwości i ograniczenia.
 • Import obiektów SQL możliwych do wykorzystania w budowie model
 • Tabele – podstawowe źródło danych dla modelu
 • Widoki – zapisane zapytanie do bazy danych,
 • Procedury zwracające dane (przegląd)
 • Funkcje tabelaryczne
 • Zapytania w kodzie SQL

10. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)

 • Query designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych
 • Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie. Standard SQL w modelu danych Power BI
 • Pobieranie danych – SELECT: składnia polecenia i kolejność wykonywania instrukcji SQL.
 • Operatory i kryteria w zapytaniach

11. Optymalizacja zapytań SQL w Power Query

 • Funkcje języka SQL w zapytaniach
 • Operacje na połączonych tabelach:  złączenia SQL (SQL JOIN)
 • Łączenie wyników zapytania UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT/MINUS
 • Agregacja danych po stronie serwera SQL
 • Funkcje okien w SQL: wyniki uporządkowane OVER, partycjonowanie PARTITION BY i sortowanie wyniku zapytania ORDER BY. Odwołania do wierszy: poprzedni, następny, pierwszy i ostatni w grupie.
 • Podzapytania w SQL: Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie. Kwerenda oparta o inną kwerendę.
 • Wyrażenia tabelaryczne CTE

12. Parametryzacja zaawansowana Power Query i SQL

 • Modyfikacja zapytania z użyciem parametru M
 • Parametr w zdalnym zapytaniu SQL
 • Sterowanie wartościami parametru z poziomu Power BI
 • Fragmentator w wizualizacji Power BI Desktop i parametr w zapytaniach Power Query

13. Język DAX w modelu danych Power BI

 • Czym jest język DAX. Podstawy oraz koncepcja języka DAX.
 • Zastosowania DAX (Power BI, Power Pivot, Analisys Services).
 • Przegląd środowiska i narzędzi przydatnych w pracy z DAX

14. Wprowadzenie do języka DAX

 • Model danych – czym jest jak działa
 • Dobre praktyki organizacji danych.
 • Typy danych, konwersja typów, obsługa ewentualnych błędów.
 • Typ danych a format danych. Zarządzanie formatem danych i jego dostosowanie do potrzeb użytkownika.
 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Relacje modelu danych: aktywne oraz nieaktywne
 • Tabele parametrów
 • Kierunki filtrowania
 • Ukrywanie kolumn w widoku użytkownika
 • Operatory w języku DAX

15. Kolumny obliczeniowe i wbudowane funkcje w DAX

 • Czym są kolumny obliczeniowe
 • Tworzenie i modyfikacja kolumn obliczeniowych
 • Operatory i ich priorytety w języku DAX
 • Podstawowe funkcje języka DAX: ROUND, IF, SWITCH
 • Funkcje czasu: YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM, EOMONTH
 • Funkcje logiczne: NOT, OR, AND i operatory || oraz &&
 • Funkcje tekstowe: LEFT, RIGHT, MID, LOWER, UPPER
 • Funkcje liczbowe: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
 • Funkcje konwertujące: FORMAT

16. Miary w języku DAX

 • Czym są miary obliczeniowe
 • Tworzenie i modyfikacja miar obliczeniowych
 • Miara a kolumna obliczeniowe
 • Funkcje – SUM, AVERAGE vs SUMX, AVERAGEX
 • Kontekst wykonania zapytania
 • Funkcja CALCULATE

17. Kontekst w języku DAX

 • Kontekst na poziomie wiersza
 • Kontekst zapytania
 • Kontekst na poziomie użytego filtra

18. Tabele w języku DAX

 • Tabele obliczeniowe,
 • Zakładanie i usuwania filtra dla tabeli,
 • Dobieranie filtrów,
 • Kontekst i jego zmiana w zapytaniu,
 • Dodanie/usunięcie kontekstu filtra – funkcje FILTER/ALL
 • Selektywne usunięcie kontekstu – funkcja ALLEXCEPT

19. Hierarchia w analizie

 • Hierarchie generowane automatyczne
 • Definiowanie hierarchii manualnie
 • Modyfikacja istniejącej hierarchii

20. Funkcje języka DAX

 • Funkcje tablicowe i filtrujące: EVALUATE, ALLNOBLANKROW, VALUES, DISTINCT, ISFILTERED, ISCROSSFILTERED, CALCULATETABLE, ADDCOLUMNS, RELATEDTABLE, EARLIER, EARLIEST, HASONEVALUE
 • Funkcje agregujące, zliczające i statystyczne: DISTINCTCOUNT, COUNT, COUNTA, COUNTROWS, COUNTBLANK, SUM, COUNT, MIN, MAX, AVERAGE
 • Funkcje wyliczająca na poziomie wiersza: SUMX, COUNTX, AVERAGEX, MINX, MAXX, RANKX – zastosowanie miary DAX.
 • Funkcja wykorzystująca istniejącą relację RELATED oraz tworząca relację użytkownika USERELATIONSHIP
 • Funkcja wyszukująca: LOOKUPVALUE

21. Time Intelligence w praktyce

 • Tabele kalendarza w DAX
 • Sortowanie tabel kalendarza
 • Funkcje Time Intelligence w DAX (operacje na czasie): PREVIOUSYEAR, PREVIOUSMONTH, PREVIOUSDAY, FIRSTDATE, LASTDATE, DATESBETWEEN, DATEADD, DATEDIFF, TOTALYTD, TOTALMTD, TOTALQTD

Opinie uczestników